Inmeet.app Algemene Voorwaarden 

Inmeet.app B.V.
Maart 2022

I. Doelstelling overeenkomst en geldigheid

(1) De volgende Algemene Voorwaarden gelden tegenover ondernemingen (hierna: Opdrachtgever), voor de door de Inmeet.app B.V. (hierna: Inmeet.app) uit te voeren Diensten ten aanzien van van de tussen hen afgesloten overeenkomst. Onder diensten vallen o.a. het in- en opmeten van ruimtes, oftewel objecten met een opmeetsysteem bij de opdrachtgever of haar klant ter plaatse alsook het voorbereiden, het versturen en vrijgeven van de verzamelde gegevens.

(2) De Algemene Voorwaarden van Inmeet.app zijn uitsluitend van toepassing. Tegenstrijdige of van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken van de opdrachtgever gelden niet, oftewel worden door Inmeet.app niet erkend, tenzij haar geldigheid uitdrukkelijk schriftelijk werd aangenomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook dan geldig, indien Inmeet.app in kennis is gesteld van deze tegenstrijdige of van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken van de opdrachtgever en deze opdracht heeft aangenomen.

(3) Zodra deze Algemene Voorwaarden éénmaal in een overeenkomst zijn opgenomen, dan gelden deze ook voor alle toekomstige overeenkomsten met de betreffende opdrachtgever, zonder dat er opnieuw zal moeten worden verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

II. Offerte en totstandkoming Overeenkomst

(1) Offerte’s van Inmeet.app zijn vrijblijvend.

(2) Een overeenkomst komt pas dan tot stand, door middel van een schriftelijke bevestiging van de offerte, oftewel door middel van een opdracht van de opdrachtgever door Inmeet.app, binnen twee weken na ontvangst. Dit geldt tevens voor de overeenkomst, welke de wezenlijke componenten regelt van de relatie tussen Inmeet.app en de opdrachtgever en op basis daarvan Inmeet.app door de opdrachtgever voor de overeengekomen diensten herhaaldelijk een opdracht zal worden verstuurd (zgn. Algemene
overeenkomst). Inmeet.app hoeft echter de individuele opdrachten door de opdrachtgever, die op de Algemene Overeenkomst zijn gebaseerd, niet meer afzonderlijk schriftelijk te bevestigen.

III. Gegevensoverdracht

Worden er door Inmeet.app diensten ter plaatse, bijv. bij klanten van de opdrachtgever, aangeboden (zgn. ter plaatse diensten), is het aan de opdrachtgever om Inmeet.app alle gegevens, die voor een voltooiing van de opdracht noodzakelijk is, tijdig mede te delen. Hieronder vallen bijv. de adresgegevens van de klant; Inhoud/Omvang van de dienst bij de klant ter plaatse.

IV. Gegevensbeveiliging en gegevensbescherming

(1) De door de opdrachtgever aan Inmeet.app ingediende gegevens alsook de gegevens, die door Inmeet.app tot het uitvoeren van de opdracht ter beschikking worden gesteld, worden door Inmeet.app vertrouwelijk behandeld.
(2) Inmeet.app behoudt zich het recht voor, na het afsluiten van een opdracht, om de verstuurde gegevens te verwijderen of in het geval
van en indien nodig voor eventuele vervolgopdrachten op te slaan.

V. Omvang en tijdsduur van de dienst, vertraging

(1) Bij ter plaatse diensten worden door Inmeet.app op alle plaatsen gereden, die zich op het vaste land bevinden en die over door
personenwagens bereikbare straten zijn te bereiken.
(2) Inmeet.app kan met zijn dienst niet in gebreke worden gesteld, indien de volgende gebeurtenissen voorkomen en voor deze gebeurtenissen niet verantwoordelijk kan zijn:
a) de voor de voltooiing van de opdracht benodigde gegevens, oftewel de inhoud/omvang van de uit te voeren dienst werden aan Inmeet.app foutief, niet volledig of te laat door de opdrachtgever ter beschikking gesteld;
b) de klant, waar een dienst ter plaatse zal moeten worden uitgevoerd, is op de aangekondigde datum niet thuis, oftewel niet ter plaatse; 

c) Het voorwerp of de ruimte, aan welke de in opdracht gegeven dienst uitgevoerd zal moeten gaan worden, is niet of niet voldoende toegankelijk voor de te leveren dienst;
d) de inmeter stelt ter plaatse vast, dat de in opdracht gegeven dienst niet of niet met de aangeboden maatregelen haalbaar is en wijst een dienst af;
e) de voor de opdracht geplande inmeter valt onverwacht uit (bijv. door ziekte) en door Inmeet.app kan niet een vervanger worden verzorgd;
f) overmacht, in het bijzonder als gevolg van terreuraanslagen, arbeidsconflict, staking, uitsluiting of soortgelijke gebeurtenissen zoals onvoorziene verkeershinder, bijv. in de vorm van file en volledige afsluitingen;
(3) In het geval van de onder het cijfer 2 opgevoerde gebeurtenissen is Inmeet.app vrijgesteld voor de duur van de gevolgen of de onmogelijkheid ervan voor de levering van de betreffende dienst.

VI. Betalingsvoorwaarden

(1) Zijn er contractueel verder geen afzonderlijke betalingsvoorwaarden overeengekomen dan is een factuur voor de diensten binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur door de opdrachtgever te voldoen. De wettelijke bepalingen met betrekking tot de gevolgen van betalingsachterstand zijn van toepassing.
(2) Een betaling wordt pas als voldaan gezien, indien het factuurbedrag onherroepelijk en zonder aftrek van verdere kosten op de op de factuur aangegeven zakelijke rekening van Inmeet.app is gestort.
(3) De opdrachtgever heeft enkel dan recht op compensatie, indien zijn tegenvordering rechtsgeldig is vastgesteld of onbetwist door Inmeet.app is erkend of met de hoofdvordering van Inmeet.app is verrekend.
(4) De opdrachtgever kan retentierecht enkel uitoefenen, indien zijn tegenvordering is gebaseerd op dezelfde contractuele relatie.

VII. Klachten en garantie

(1) De opdrachtgever moet Inmeet.app onmiddellijk op de hoogte brengen van een gebrekkige dienstverlening. Bij ter plaatse diensten door Inmeet.app bij klanten van de opdrachtgever zullen deze door de opdrachtgever moeten worden vastgelegd om onmiddellijk de aard van een gebrek aan te geven.
(2) Werd de door Inmeet.app opgemeten ruimte, oftewel voorwerp bouwtechnisch of op andere wijze veranderd vervalt een garantie op een gebrek/aansprakelijkheid van Inmeet.app, in zoverre niet meer kan worden vastgesteld of het gebrek is gebaseerd op de dienst van Inmeet.app. Hetzelfde geldt voor het feit indien de door Inmeet.app verstuurde gegevens na het versturen door de opdrachtgever of derden werden gemodificeerd en niet meer kan worden vastgesteld of het gebrek is gebaseerd op de dienst van Inmeet.app.
(3) Voor eventuele gebreken verleent Inmeet.app naar eigen inzicht aanvullende prestaties in de vorm van herstel van het gebrek of herstel van het product. Mocht deze aanvullende prestatie niet slagen, dan kan de opdrachtgever naar eigen keuze reductie van de vergoeding (mindering) of uit de overeenkomst terugtreden (herroeping) verlangen. Dit geldt ook, indien de aanvullende prestatie door Inmeet.app wordt geweigerd. Het recht op herroeping vervalt, indien het gebrek/het plichtsverzuim irrelevant is.
(4) De garantietermijn bedraagt 24 maanden na het accepteren van de dienst door de klant van de opdrachtgever bij terplaatse diensten bij de klant, anderszins na acceptatie door de opdrachtgever.
(5) Verleent een opdrachtgever zijn klant een dienst uit coulance, dan is elke overgang van deze dienst uit coulance op Inmeet.app uitgesloten en de opdrachtgever zal aan Inmeet.app de overeengekomen vergoeding moeten gaan voldoen.
(6) Inmeet.app verleent tegenover de opdrachtgever geen garanties in juridische zin.

 

VIII. Aansprakelijkheid, verjaring

(1) Inmeet.app aanvaardt geen aansprakelijkheid voor o.a. de volgende schades:
a) Schades, gebaseerd op het feit, dat de opdrachtgever zijn verplichting genoemd in cijfer III van deze algemene voorwaarden – onafhankelijk daarvan of hij hierbij schuldig is – niet of onvoldoende is nagekomen, vooral indien de ingediende gegevens ontoereikend zijn of missen;
b) Schades, gebaseerd op het feit, dat de door Inmeet.app opgemeten ruimte, oftewel object na levering van de dienst bouwtechnisch of op een andere wijze werd veranderd;
c) Schades, gebaseerd op het feit, dat de door Inmeet.app ter beschikking gestelde gegevens na overdracht door de opdrachtgever of derden werd gemodificeerd;
d) Schades, die Inmeet.app, een wettelijke vertegenwoordiger, een werknemer/personeel of andere hulp bij de uitvoering door lichte nalatigheid en niet door de schending van dergelijke contractuele verplichtingen, wiens uitvoering de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst/opdracht überhaupt mogelijk maakt in de eerste plaats en diens naleving van de opdrachtgever regematig vertrouwd en mag vertrouwen (zgn. kardinale verplichting), heeft veroorzaakt. Uitgesloten hiervan zijn schades
ontstaan uit letsel aan personen, lichaam of de gezondheid. Voor zover het schade betreft, die niet uit letsel aan personen,
lichaam en gezondheid van de klant voortkomen, is Inmeet.app alleen aansprakelijk voor typische ontstane schade. De schadevergoeding voor de schending van de kardinale verplichting is tot op de contracttypische voorziene schade beperkt, voorzover geen opzet of grove nalatigheid aanwezig is of aan schades uit letsel aan personen, lichaam of de gezondheid vastzit;
e) Schades, die onvoorspelbaar zijn en diens intrede door Inmeet.app niet beheersbaar is.
(2) In zoverre de aansprakelijkheid voor de schadevergoeding tegenover Inmeet.app is uitgesloten of is beperkt, geldt dit ook met het oog op de persoonlijke aansprakelijkheid voor de schadevergoeding van de wettelijke vertegenwoordigers, personeel, werknemers
en andere hulpkrachten van Inmeet.app.
(3) Vorderingen tot schadevergoedingen tegen Inmeet.app, die niet te wijten zijn aan letsel aan personen, lichaam en gezondheid of grove nalatigheid, oftewel opzet, zijn onderworpen aan een verjaringstermijn van 12 maanden. De verjaringstermijn begint met het ontstaan van de vordering, oftewel bij vorderingen tot schadevergoedingen vanwege een gebrek vanaf acceptatie van de opdracht door de klant oftewel de opdrachtgever.

 

IX. Verjaring van de eigen vorderingen

De vorderingen van Inmeet.app verjaren na in vijf jaar. 

 

X. Schriftelijke vorm, plaats van handeling, jurisdictie, rechtsgebied

(1) Juridisch relevante verklaringen en aankondigingen, die de opdrachtgever tegenoverInmeet.app of een derde te overleggen heeft, vereisen de schriftelijke vorm.
(2) Plaats van handeling en plaats van betaling is de vestigingsplaats van Inmeet.app.
(3) Voor alle geschillen in samenhang tot de contractuele relatie is uitsluitend de plaats van jurisdictie de verstigingsplaats van Inmeet.app, voorzover het bij de opdrachtgever om een handelaar, een rechtspersoon naar publiek recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds gaat. Dezelfde plaats van jurisdictie is van toepassing, indien de opdrachtgever geen algemene plaats van jurisdictie in het binnenland heeft, na het afsluiten van het contract zijn plaats van vestiging heeft verhuisd of gewone verblijfplaats vanuit het binnenland verplaatst of zijn vestigings-/verblijfplaats ten tijde van de aanspanning van de rechtszaak niet bekend is. Inmeet.app is echter ook gerechtigd om de opdrachtgever in zijn plaats van vestiging te vervolgen.
(4) Naast de contractuele afspraken, inclusief deze algemene voorwaarden, geldt uitsluitend Nederlands recht.

Bel direct